Promocja 2017-09-20T15:08:02+00:00

REGULAMIN PROMOCJI „Wschodni Kongres Gospodarczy”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji jest Ideal Group Sp. z o.o., ul. Pogodna 63 / 1; 15-365 Białystok; NIP PL5422809465, zwana dalej Organizatorem.
2. Czas trwania promocji: do dnia 30.11.2017 r.
3. Promocja skierowana jest do nowych Klientów Organizatora będących przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DZ. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz innych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, zwanych dalej Uczestnikami.
4. Niezbędnym warunkiem udziału w promocji jest zatrudnianie przez Uczestnika co najmniej 10 pracowników na podstawie umowę o pracę.

§ 2. Warunki promocji
1. Na hasło „Wschodni Kongres Gospodarczy” uczestnik może skorzystać z wybranej lub z obu poniższych ofert promocyjnych.
2. Uczestnik promocji otrzyma dystrybutor wody marki Waterlogic na miesięczny, darmowy test. Warunkiem darmowego testu dystrybutora wody Waterlogic jest podpisanie przez Uczestnika protokołu zdawczo-odbiorczego określającego warunki użytkowania dystrybutora oraz techniczna możliwość instalacji dystrybutora w siedzibie Uczestnika.
3. Uczestnik otrzyma bezpłatnie kilogram kawy ziarnistej marki Lavazza, pod warunkiem zamówienia dwóch kilogramów kawy tego samego rodzaju w cenach Organizatora. Cennik kawy Lavazza Organizatora zostanie udostępniony Uczestnikowi przed dokonaniem zamówienia promocyjnego. Promocją objęte są kawy ziarniste: LAVAZZA Crema Aroma Brown, LAVAZZA Grand Espresso, LAVAZZA Qualita Rossa, LAVAZZA Super Crema, LAVAZZA Top Class, LAVAZZA Pienaroma.
4. W celu złożenia zamówienia promocyjnego prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48 85 671 25 55

§ 3. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu oraz wcześniejszego zakończenia promocji w przypadku wyczerpania zapasów. Zmiany regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.idealwater.pl/promocja.